Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ՔԱՐԱՅՐ-ԿԱՑԱՐԱՆ «ԵՐԵՎԱՆ-2» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մուստերյան շրջան

«ԵՐԵՎԱՆ-1» քարայր-կացարանից 300 մ գետի հոսանքով դեպի վեր

Մանրամասն...
ՔԱՐԱՅՐ-ԿԱՑԱՐԱՆ «ԵՐԵՎԱՆ-1» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մուստերյան շրջան

Մանրամասն...
ՔԱՐԱՅՐ-ԿԱՑԱՐԱՆ ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ-7 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    14-16 դդ.

Հայտնաբերված` 1973 թ.

Մանրամասն...
ՔԱՐԱՅՐ-ԿԱՑԱՐԱՆ ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ-5 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    16-17 դդ.

Մանրամասն...
ՔԱՐԱՅՐ-ԿԱՑԱՐԱՆ ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ-6 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    14-16 դդ.

Հայտնաբերված` 1973 թ.

Մանրամասն...
ՔԱՐԱՅՐ-ԿԱՑԱՐԱՆ ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ-3 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    միջին քարի դար, մթա. 1-ին հազ. սկիզբ, բրոնզի դար, 13-14 դդ.

Հայտնաբերված` 1969 թ.

Մանրամասն...
ՔԱՐԱՅՐ-ԿԱՑԱՐԱՆ ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ-4 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    16-17 դդ.

Մանրամասն...
ՔԱՐԱՅՐ-ԿԱՑԱՐԱՆ ՁՈՐԱԳՅՈՒՂ-3 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    16-18 դդ.

Հայտնաբերված՝ 1974 թ.

Մանրամասն...
ՔԱՐԱՅՐ-ԿԱՑԱՐԱՆ ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ-1 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    միջին քարի դար, 15-16 դդ.

Հայտնաբերված՝ 1969 թ.

Մանրամասն...
ՔԱՐԱՅՐ-ԿԱՑԱՐԱՆ ՆՈՐԱԳՅՈՒՂ-2 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    քարի դար, մթա. 30-15 դդ.

Հայտնաբերված` 1969 թ.

Մանրամասն...