Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ «Անհայտ Սբ հեծյալ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    18 դ.

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ «Աստվածամայրը մանկան հետ երկու հրեշտակներով» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    18 դ.

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ «Աստվածամայրը մանկան հետ հրեշտակների բազմությամբ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1739 թ.

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ` «Սարկավագ», ԵԿԵՂԵՑԻ ս. Գևորգ (Ծիրանավոր) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    18-19 դդ.

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ` «Թեոդորոսը», ԵԿԵՂԵՑԻ ս. Գևորգ (Ծիրանավոր) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    18-19 դդ.

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ` «Հրեշտակ», ԵԿԵՂԵՑԻ ս. Գևորգ (Ծիրանավոր) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    18 դ.

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ` «ս. Մինասը ձիու վրա», ԵԿԵՂԵՑԻ ս. Գևորգ (Ծիրանավոր) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    18-19 դդ.

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ` «Ավետում», ԵԿԵՂԵՑԻ ս. Գևորգ (Ծիրանավոր) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    18-19 դդ.

Մանրամասն...
ՈՐՄՆԱՆԿԱՐ` «Անհայտ զինվոր», ԵԿԵՂԵՑԻ ս. Գևորգ (Ծիրանավոր) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    19-20 դդ.

Մանրամասն...
Պաննոներ «Հայ գիտության կաճառներ». («Մեսրոպ Մաշտոց». «Մովսես Խորենացի») ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1958 թ.

Նկարիչ` Վ. Խաչատրյան,

Մանրամասն...