Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
ԹԱՏՐՈՆԻ ՇԵՆՔ. ԳԱԲՐԻԵԼ ՍՈՒՆԴՈՒԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1966 թ.

Ճարտ.` Ռ. Ալավերդյան, Ս. Բուրխաջյան, Գ. Մնացականյան, կոնստ` Ռ. Բադալյան, 1970 թ. ՀԽՍՀ Պետմրցանակ

Մանրամասն...
ԳՐՔԻ ՊԱԼԱՏԻ ՇԵՆՔԻ ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏՎԱԾԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1940 թ., 1960 թ.

Ճարտ.` Ս. Մազմանյան, Հ. Մարգարյան, Ս. Ներսիսյան, 1967-ից այս շենքում է գործում Երևանի դրամատիկական թատրոնը

Մանրամասն...
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ՇԵՆՔ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1954-1955 թթ.

Ճարտարապետ` Հ. Հակոբյան, Այժմ` ՀՀ Կառավարության պոլիկլինիկա

Մանրամասն...
ՇՈՒԿԱՅԻ ՇԵՆՔ. ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԾԱԾԿԱԾ ՇՈՒԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1952 թ.

Ճարտ.` Գ. Աղաբաբյան, Կոնստ` Հ. Առաքելյան

Մանրամասն...
ՄԱՐԶԱՀԱՄԵՐԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ. «ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ» ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1984 թ.

Ճարտ.` Կ. Հակոբյան, Ա. Թարխանյան, Ս. Խաչիկյան, Հ. Պողոսյան, Գ. Մուշեղյան, Օ. Բերբերյան

Մանրամասն...
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔ. ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԱՅԱԶՈՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1951 թ.

Ճարտարապետ` Գ. Աղաբաբյան

Մանրամասն...
ՄԱՐԶԱԴԱՇՏ. ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1953 թ., 1963 թ.

Ճարտ.` Կ. Հակոբյան,Մասն` Գ. Ճգնավորյան

Մանրամասն...
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔ. ԹԻՎ 16 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    19 դ. վերջ - 20 դ. սկիզբ

Մանրամասն...
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԵՆՔ. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1932 թ., 1940 թ., 1956 թ.

Նախկինում`Գյուղատնտեսական ինստիտուտ, Հիմնադրված` 1930 թ. Ճարտարապետ` Ս. Սաֆարյան

Մանրամասն...
Ինստիտուտի շենք. Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտը ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1958 թ.

Ճարտարապետ` Ս. Սաֆարյան, Մ. Մանվելյան

Մանրամասն...