Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Խաչքար ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան
Ժամանակը՝    15-16 դդ.

Կազմող` Մելքիսեթ քահանա

Մանրամասն...
Խաչքար` Սարինի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան
Ժամանակը՝    16 դ.

Մանրամասն...
Խաչքար` Խանփարի և Զաքարի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավանի վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1600 թ.

Մանրամասն...
Խաչքար ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան
Ժամանակը՝    13 դ.

Մանրամասն...
Խաչքար ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան
Ժամանակը՝    վաղ միջնադար

Պահպանված է 2/3 մասով

Մանրամասն...
Խաչքար ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան
Ժամանակը՝    10 դ.

Մանրամասն...
Խաչքար Հովսեփի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1323 թ.

Մանրամասն...
Խաչքար ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան
Ժամանակը՝    16-17 դդ.

Մանրամասն...
Խաչքար ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան
Ժամանակը՝    վաղ միջնադար

պահպանվել է 2/3-ը

Մանրամասն...
Խաչքար ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Ավան վարչական շրջան
Ժամանակը՝    վաղ միջնադար

Պահպանված է 3/4 մասով

Մանրամասն...