Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Գերեզման` Հրաչյա Ղափլանյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1988 թ.

Մանրամասն...
Գերեզման` Արամ Խաչատրյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1981 թ.

Ճարտարապետ` Ս. Քյուրքչյան

Մանրամասն...
Գերեզման` Կոմիտասի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1955 թ.

Քանդակագործ` Ս. Հարությունյան, Ճարտարապետ` Գ. Աղաբաբյան

Մանրամասն...
Գերեզման` Հովհաննես Հովհաննիսյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1964 թ.

Մանրամասն...
Գերեզման` Ստեփան Լիսիցյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1964 թ.

Մանրամասն...
Գերեզման` Ցոլակ Խանզադյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1964 թ.

Մանրամասն...
Գերեզման` Լեոյի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1932 թ., 1964 թ.

Ճարտարապետ` Ս. Քյուրքչյան

Մանրամասն...
Գերեզման` Թորոս Թորամանյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1947 թ.

Մանրամասն...
Գերեզման` Ավետիք Իսահակյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1962 թ.

Քանդակագործ` Ս. Բաղդասարյան, Ճարտարապետ` Է. Սարապյան

Մանրամասն...
Գերեզման` Երվանդ Լալայանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1931 թ.

Մանրամասն...