Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Բնակելի տուն (Նահանգապետի գրասենյակը) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1905 թ.

1920 թ. Հեղկոմի, 1921 թ.` Ժողկոմխորհի , 1922-1924 թթ.` Կենտգործկոմի շենք

Մանրամասն...
Բնակելի տուն Վ. Մկրտչյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1896 թ.

Մանրամասն...
Բնակելի տուն Արտեմ Ջալալյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    20 դ. սկիզբ

Մանրամասն...
Բնակելի տուն Ն. Հովհաննիսյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1890-ական թթ.

Մանրամասն...
Բնակելի տուն Կարլ և Վիլհելմ Գիլներների ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    19 դ. վերջ - 20 դ. սկիզբ

Մանրամասն...
Բնակելի տուն էսապյանի (Էսապյանի պահածոյի գործարան) ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1911 թ.

Մանրամասն...
Բնակելի տուն` Ստեփան Սողոմոնյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    1890-ական թթ.

Մանրամասն...
Բնակելի տուն` Հովհաննես Գրիգորյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    20 դ. սկիզբ

Ճարտարապետ` Բ. Մեհրաբյան, 1922 թ.-ից 1-ին տպարան

Մանրամասն...
Բնակելի տուն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա. 7-6 դդ.

մեգարոնատիպ

Մանրամասն...
Բնակելի տուն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Շենգավիթ վարչական շրջան
Ժամանակը՝    մթա. 7-6 դդ.

սեկցիոն

Մանրամասն...