Login
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
Բնակելի տուն Գրիգոր Ամիրյանի ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    19-20 դդ.

1884-1888 թթ., 1898-1907 թթ. Քաղաքային դումայի և վարչության շենք, 1910-1911 թ. ակնաբուժարան, 1911-1915 թթ. Հովհ. Հովհաննիսյանի բուժարան

Մանրամասն...
ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    19-20 դդ.

այժմ՝ Փ. Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի ուսումնարանի շենք

Մանրամասն...
Բնակելի տուն Մ․ Արամյանցի ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ - ք․ Ախթալա
Ժամանակը՝    -

Մանրամասն...
Բնակելի տուն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    20 դ. սկիզբ

Մանրամասն...
Բնակելի տուն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    20 դ. սկիզբ

Մանրամասն...
Բնակելի տուն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    19 դ. վերջ

Մանրամասն...
Բնակելի տուն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    19 դ. վերջ

Մանրամասն...
Բնակելի տուն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    20 դ. սկիզբ

Մանրամասն...
Բնակելի տուն ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    20 դ. սկիզբ

Մանրամասն...
Բնակելի տուն` Վաղարշակ և Հակոբ Բաբախանյանների ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ - Կենտրոն վարչական շրջան
Ժամանակը՝    20 դ. սկիզբ

Մանրամասն...